S. Sindicals
 
 
 
COBERTURES
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE DEFENSA JURÍDICA I SUSPENSIÓ TEMPORAL DE FEINA I SOU La pòlissa que SICPOL té contractada amb ARAG, garanteix la defensa jurídica dels assegurats i les assegurades en l’àmbit de l’exercici de les seves funcions com funcionari de l’administració local de Catalunya, en els supòsits següents i amb les condicions i límits expressats en les condicions de la pòlissa:
• Assistència jurídica telefònica. Aquesta informació es prestarà a través del número de telèfon ARAG 902 101 533, qualsevol dia laborable, de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.
• Defensa de la responsabilitat penal i constitució de fiances penals derivades de l’activitat professional, si es tramita mitjançant professionals lliurement escollits per l’assegurat fins un màxim de 3.000 euros.
• Reclamació de danys corporals.
• Reclamació de danys i perjudicis per demandes infundades.
• Contractes de compravenda i dipòsit de bens immobles.
• Contractes de serveis (excepte aigua, gas, electricitat o telèfon).
• Garantia en la compra d’un vehicle.
La mateixa pòlissa també cobreix el pagament d’un subsidi compensatori de la retribució neta deixada de percebre per Suspensió temporal, provisional o ferma, de feina i sou imposada per sentència judicial o sanció administrativa, com a conseqüència de fets aliens a la voluntat de l’assegurat i produïts en funcions pròpies del servei, amb les condicions, límits i exclusions expressats a les condicions de la pòlissa.
FONS DE GARANTIA, SUBSIDI I SOLIDARITAT DE LA FEPOL De l’acord de Federació que SICPOL ha fet amb la FEPOL, els afiliats es podran beneficiar en els termes a baix descrits dels fons de garantia, subsidi i solidaritat de la FEPOL.
L’assegurança determina un seguit d’exclusions de la cobertura que ens deixen al descobert en alguns casos. No és la intenció del SICPOL cobrir a companys/es que han tingut conductes reprovables des de tots els punts de vista, però sí determinar aquelles que, tot i haver estat condemnades penal o administrativament, considerem que són conseqüència de l’exercici de les nostres obligacions. És per això que l’objectiu del fons, que està dotat per una aportació econòmica específica, és donar l’oportuna cobertura a:
• Pèrdua de retribucions per resolucions sancionadores o cautelars administratives o penals no cobertes per l’assegurança i en els límits i condicions establertes en el reglament de funcionament del fons de garantia i subsidi de la FEPOL.
• Les despeses directes i/o indirectes originades de la defensa tant administrativa com penal d’aquells supòsits on sigui necessària una assistència jurídica extra a l’ofertada pel sindicat. En aquest cas i sempre que l’assistència s’hagi de produir com a conseqüència d’una actuació en l’àmbit de les funcions professionals, requerirà l’autorització prèvia del sindicat.
• Aquells altres casos que prèvia petició de l’afiliat consideri oportú el Directori del Fons. Les contingències objecte de cobertura s’entendran al marge de l’assegurança o assegurances que el sindicat pogués tenir concertats, sent aquest, a través del Directori del Fons qui, lliurament i en funció del cas concret, antecedents i situació de l’afiliat/da, decidirà de l’ús del fons. Així mateix, per accedir a les ajudes es crea un barem segons l’antiguitat de l’afiliada o afiliat al sindicat SICPOL, establint-se els següents paràmetres:
• Totes aquelles persones que portin entre un dia i 1 any d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 25% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
• Totes aquelles persones que portin entre 1 any i un dia i 2 anys d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 50% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
• Totes aquelles persones que portin entre 2 anys i un dia i 4 anys d’afiliació ininterromputs rebran del Fons com a màxim el 75% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
• Totes aquelles persones que portin més de 4 anys i un dia d’afiliació consecutius rebran el 100% de l’ajuda aprovada pel Directori del Fons.
De la mateixa forma des del SICPOL hem acordat acollir-nos al fons de solidaritat de la FEPOL, per aquells afiliats i afiliades que pateixin una situació de risc que posi en perill la seva situació econòmica, familiar o social.
SICPOL aportarà una quantia econòmica anual a aquest fons solidari mitjançant el qual es pretén disposar d’una eina que permeti ajudar a tots aquells afiliats i afiliades que necessitin una aportació econòmica per superar una situació personal greu i sobrevinguda. Aquestes ajudes s’aplicaran en les mateixes condicions d’antiguitat de l’afiliat i de aprovació del directori del fons de garantia i subsidi.
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA ACCIDENTS LABORALS Gràcies a l’acord de Federació amb la FEPOL, a banda de les assegurances privades que cadascú podeu tenir, els afiliats i les afiliades al SICPOL teniu contractada una altra pòlissa per cobrir la mort en accident de treball.
El capital assegurat per aquest concepte és de:
• Igual o superior a un any i inferior a dos anys d’afiliació: 6.000 euros
• Igual o superior a dos anys d’afiliació continuada: 9.000 euros
DEFENSA EN AFERS D’ÀMBIT PENAL AMB ELS MILLORS ADVOCATS PENALISTES DE CATALUNYA Per afers penals derivats del desenvolupament com a servidor públic, SICPOL té establerts convenis amb els millors bufets d’advocats penalistes de Catalunya. En aquest cas, i sempre que l’assistència s’hagi de produir com a conseqüència d’una actuació en l’àmbit de les funcions pròpies dels funcionaris, SICPOL assumirà l’import íntegre de la minuta, sens perjudici de la possible reclamació d’una part de la despesa a l’asseguradora. Per ser eficients amb els recursos del sindicat, SICPOL haurà d’assignar i autoritzar l’advocat que correspongui en cada cas en funció del territori i la gravetat de la causa.
GABINET JURÍDIC INTERN de la FEPOL disposa de tres advocats i dos llicenciats en dret, que treballen a temps complert pel sindicat i assisteixen a tots i totes els afiliats i afiliades en els assumptes jurídics i que els afecten especialment:
• En els afers relacionats amb el règim disciplinari.
• En temes judicials relacionats amb la professió (via contenciosa, social i penal)
• En l’elaboració de recursos administratius relacionats amb la professió.
• En l’assessorament del Règim Estatutari en general.
Segueix-nos
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí