AFILIAR-SE
COBERTURES
PRIVACITAT
POLÍTICA DE PRIVACITAT De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni es tractaran pel SINDICAT DE COMANDAMENTS DE POLICIA LOCAL DE CATALUNYA (SICPOL), amb domicili al Carrer Malats, 27-31, 08030, Barcelona i correu electrònic sicpol@sicpol.cat la qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu tractament amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat. Per tant, la base jurídica és el seu consentiment.

És necessari que ens proporcioni les dades de contacte que li demanem, atès que en cas contrari no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica que legitima el tractament.

Les seves dades no seran cedides a altres persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte a la entitat bancària pel cobrament de la quota de l’associació. Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és la FEDERACIO DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA (FEPOL), amb CIF G66327768 i domicili social al Carrer Malats, 27, 08030, Barcelona, i en cas d’utilitzar el whatsapp per relacionar-se amb nosaltres, o amb representants en el marc de les seves funcions, es produirà una transferència internacional de dades atès que l’empresa Whatsapp Inc. té servidors als Estats Units, si bé compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que Whatsapp Inc. es troba inscrita al llistat d’empreses adherides a l’Escut de Privacitat, que pot consultar al següent enllaç: https://www.privacyshield.gov/list.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació-supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita a SINDICAT DE COMANDAMENTS DE POLICIA LOCAL DE CATALUNYA (SICPOL), amb domicili al Carrer Malats, 27-31, 08030, Barcelona i correu electrònic sicpol@sicpol.cat